Regulamin Rodzinnych Targów Zdrowia

Zapraszamy do zapoznania się z regulamin II edycji Rodzinnych Targów Zdrowia:

 

1. Definicje

 1. Targi – Rodzinne Targi Zdrowia, wydarzenie targowe opisane w niniejszym dokumencie.
 2. Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady udziału w Targach. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej Targów oraz w dniu Targów na recepcji targowej.
 3. Organizator – Farmateka sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Rzepakowej 2.
 4. Wystawcy – podmioty i organizacje uczestniczące w Targach na mocy oddzielnych umów zawartych z Organizatorem, prowadzący własne stoiska i atrakcje dla Zwiedzających.
 5. Strefa Biznes – wydzielony obszar przestrzeni targowej dostępny wyłącznie dla Profesjonalistów, uprawnionych Wystawców oraz pracowników Organizatora na podstawie identyfikatora otrzymanego od Organizatora.
 6. Zwiedzający – uczestnicy targów nie będący Wystawcami ani nie uczestniczący w Targach na pisemne zlecenie Organizatora. Zwiedzający dzielą się na Profesjonalistów – osoby uczestniczące w obrocie lekami które biorą udział w Targach na zaproszenie Organizatora; oraz Publiczność – pozostali uczestnicy Targów. Profesjonaliści otrzymują od Organizatora identyfikatory targowe.
 7. Atrakcje wystawców – wydarzenia o charakterze edukacyjnym lub promocyjnym realizowane przez i na odpowiedzialność Wystawców.
 8. Obiekt targowy – Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach przy placu Sławika i Antalla 1, 40-005 Katowice.

 

2. Czas i miejsce

Rodzinne Targi Zdrowia odbywają się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach przy placu Sławika i Antalla 1, 40-005 Katowice w dniu 13 stycznia 2018. Wydarzenie jest otwarte dla Zwiedzających w godzinach od 10:00 do 18:00.

 

3. Zasady i koszt wstępu na Targi

 1. Wstęp na Rodzinne Targi Zdrowia dla Zwiedzających jest płatny, opłata wynosi 5 pln za osobę. Dla rodzin z dziećmi i seniorów wstęp jest bezpłatny.
 2. Regulamin określa rodziny z dziećmi jako każdego Zwiedzającego będącego opiekunem prawnym, wraz z osobą niepełnoletnią będącą pod jej opieką.
 3. Regulamin określna seniora, jako każdego Zwiedzającego, który okaże legitymację rencisty lub emeryta.
 4. W Targach w roli Zwiedzających mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, dzieci i osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Targach wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej (rodzica lub prawnego opiekuna).
 5. Zwiedzający wchodząc na teren Targów zobowiązani są do zeskanowania kodu kreskowego darmowej wejściówki przekazanej przez Organizatora, oddzielnie za każdą osobę.
 6. Darmowe wejściówki będą wydawane bezpłatnie w następujący sposób: elektronicznie po uprzednim zarejestrowaniu się na portalu Rodzina Zdrowia i w dniu Targów osobom uprawnionym do bezpłatnego wejścia.
 7. Zwiedzający wchodząc na teren są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Wejście na teren Targów jest równoznaczne z akcentacją przez   każdego Zwiedzającego postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Zwiedzający wchodząc na teren Targów mogą na miejscu zarejestrować się jako użytkownicy portalu Rodzina Zdrowia, na zasadach określonych regulaminem tego portalu.
 9. Zwiedzający mogą przebywać na terenie Targów tylko w terminie i godzinach otwarcia Targów.
 10. Zabronione jest    prowadzenie  przez  Zwiedzających  jakichkolwiek  działań  komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, działań niezgodnych z obowiązującym prawem, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nieuzgodnionych z Organizatorem.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo oferowania części atrakcji odpłatnie. Każdorazowo informacja o ewentualnej płatności z tytułu uczestnictwa w wybranych atrakcjach będzie podana na stronie internetowej Targów oraz w czasie ich trwania w miejscu organizacji danej atrakcji.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości Zwiedzających uczestniczących w Targach ze wglądów bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa p. poż.

 

4. Odpowiedzialność

 1. Zwiedzający jest zobowiązany do zabezpieczenia własnego mienia wnoszonego na teren Targów przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zgubieniem lub kradzieżą na własny koszt i ryzyko.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą (np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą, strajkami, brakami w dostawie energii etc.)
 4. Na wyłączenie odpowiedzialności Organizatora nie mają wpływu podejmowane środki zabezpieczenia w miejscu wydarzenia takie jak zabezpieczenia techniczne, służby ochrony, czy monitoring.
 5. Zwiedzający ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie oraz osoby pozostające pod opieką Zwiedzającego na mieniu Organizatora i osób i podmiotów trzecich.
 6. O wystąpieniu szkody w mieniu lub na osobie Zwiedzającego należy powiadomić Organizatora oraz służby ochrony obiektu bezzwłocznie po jej stwierdzeniu.
 7. Ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia Zwiedzających leży w gestii Zwiedzających.
 8. Za bezpieczeństwo przebywających na terenie Targów osób niepełnoletnich oraz ewentualne szkody przez nie wyrządzone odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.
 9. Za bezpieczeństwo osób i mienia w miejscu organizacji poszczególnych atrakcji Wystawców oraz za zgodność tychże atrakcji z odpowiednimi przepisami prawa odpowiadają dani Wystawcy.

 

5. Katalog targowy

 1. Zwiedzający mogą otrzymać od Organizatora katalog targowy zawierający informacje o Wystawcach i organizowanych przez nich atrakcjach.
 2. Katalog targowy może zawierać kupony zniżkowe i rabatowe na produkty i usługi oferowane przez Wystawców podczas Targów i poza nimi. Rabaty i zniżki nie łączą się.
 3. Odpowiedzialność za zasady i realizację kuponów zniżkowych i rabatowych zawartych w katalogu targowym ponoszą Wystawcy. Wszelkie roszczenia wynikające z niezrealizowania przez Wystawcę warunków określonych w kuponie zniżkowym lub rabatowym należy kierować bezpośrednio do wskazanego na nim Wystawcy.
 4. Ilość kopii katalogu targowego jest ograniczona, będą one wydawane Zwiedzającym do wyczerpania nakładu.
 5. W przypadku wyczerpania nakładu, Zwiedzający którzy nie otrzymają Katalogu Targowego nie mogą wnosić jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.

 

6. Gastronomia, parkingi, szatnie

 1. W czasie targów Organizator udostępnia Zwiedzającym w wyznaczonym miejscu bezpłatne szatnie prowadzone przez Obiekt targowy,  w których można przechowywać wyłącznie odzież.
 2. Osoba korzystająca z  szatni  otrzymuje  numerek, na podstawie którego następuje wydanie powierzonej szatni odzieży.
 3. W przypadku zgubienia numerka Zwiedzający zobowiązany jest wykazać, że odzież do której rości sobie prawo jest jego własnością, oraz okazać służbom ochrony Obiektu targowego dokument tożsamości.
 4. W przypadku zgubienia numerka do szatni Zwiedzający zobowiązany jest uiścić karę w wysokości 50 pln.
 5. Organizator nie przyjmuje do szatni rzeczy wartościowych i nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy.
 6. Mienie Zwiedzającego nieodebrane z szatni w ciągu 14 dni albo pozostawione poza szatnią uważa się za mienie porzucone.
 7. Parkingi na terenie obiektu targowego są do wyłącznej dyspozycji Organizatora, Wystawców oraz Zwiedzających Profesjonalistów.
 8. Wjazd samochodem na teren targów jest możliwy wyłącznie za zgodą Organizatora.
 9. W czasie trwania Targów udostępniony zostanie punkt lub punkty gastronomiczne prowadzące sprzedaż żywności. Podmioty te prowadzą działalność na własną odpowiedzialność i ryzyko, za ich działanie lub zaniechanie nie ponosi odpowiedzialności ani Organizator, ani Obiekt targowy.

 

7. Środki bezpieczeństwa

 1. Na terenie Targów zabrania się
 • Wnoszenia i używania wszelkich przedmiotów stanowiących zagrożenie pożarowe, wprowadzających ryzyko uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób, w szczególności broni, amunicji, materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także otwartego ognia.
 • Wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających.
 • Zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego oraz zakłócania porządku publicznego w szczególności poprzez głośne lub agresywne zachowanie.
 • Wprowadzania zwierząt, a także rowerów, rolek, łyżew lub deskorolek.
 • Palenia wyrobów tytoniowych, z wyjątkiem wyznaczonych i oznakowanych miejsc.
 • Zanieczyszczania terenu Targów odpadkami.
 • Opierania się o elementy konstrukcyjne stoisk, konstrukcje reklamowe i inne elementy aranżacji przestrzeni.

2. Uczestnicy Targów są zobowiązani do:

 • Przestrzegania zasad współżycia społecznego na terenie Targów.
 • Przestrzegania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej.
 • Przestrzegania oznaczeń wydzielonej Strefy Biznes.
 • Wykonywania poleceń Organizatora i służb porządkowych obiektu targowego.
 • Przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, które obowiązują w strefie ruchu w miejscu wydarzenia.

3. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających oraz osoby próbujące wnieść alkohol, środki odurzające lub materiały niebezpieczne na teren Targów, oraz osoby naruszające normy współżycia społecznego nie będą wpuszczane na miejsce wydarzenia, mogą zostać również z niego usunięte bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty wedle uznania Organizatora.

4. W razie nieprzestrzegania zasad obowiązujących na terenie Targów, Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego usunięcia Uczestnika z miejsca Targów i zakazu ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji.

 

8. Pozostałe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji obrazu i dźwięku w czasie trwania Targów. Zarejestrowany materiał może zostać wykorzystany przez Organizatora do promocji tej lub kolejnych edycji Targów oraz swojej działalności w środkach publicznego przekazu, w szczególności w prasie, radiu, telewizji oraz w ramach kampanii outdoorowych. Zwiedzającym oraz Wystawcą nie przysługuje z  tytułu opisanego w zdaniu poprzednim wynagrodzenie, w szczególności nie przysługuje wynagrodzenia za wykorzystanie wizerunku.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, skrócenia albo przełożenia terminu Targów zobowiązując się jednocześnie do poinformowania o tym na stronach internetowych targów ze stosownym wyprzedzeniem.
W górę!